Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op reserveringen, boekingen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantie accommodaties ‘Casa Rossa 6, 13, 14 en 15’ staande en gelegen op Campeggio Paradiso, Via Dei Tegli 10, 55054 Viareggio (Italië).

Verhuurder: Eigenaar van Toscane-Vakanties (Monique Voorderhake) en degenen die namens Verhuurder gemachtigd zijn.

Huurder: De persoon die de huurovereenkomst aangaat en de verhuuraccommodatie tijdelijk betrekt, inclusief een eventueel ander deelnemend persoon. Huurder verklaart een natuurlijk persoon te zijn van ouder dan 18 jaar en bevoegd te zijn tot het doen van een reservering, boeking en het aangaan van de overeenkomst met deze daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden.

Overeenkomst: De tijdelijke huurovereenkomst voor de vakantie accommodaties ‘Casa Rossa 6, 13, 14 en 15’, waarvan de huurperiode aanvangt op de datum van aankomst en eindigt op de datum van vertrek zoals zijn genoemd in de schriftelijk door Verhuurder bevestigde reservering, boeking en/of overeenkomst.

Reservering

Uw reservering maakt u bij voorkeur via de boekingskalender op de website, per email of telefoon is uiteraard ook mogelijk. U ontvangt per e-mail een voorlopige bevestiging van uw reservering. Deze wordt definitief zodra de aanbetaling is ontvangen op rekening NL86 SNSB 0935 7239 51 t.n.v. M. Voorderhake, Bic code SNSBNL2A.

Vanaf dit moment geldt er tussen Huurder en Verhuurder een overeenkomst.

Betaling

Voor iedere reservering dient een aanbetaling van 50% van de totale huurprijs te worden gedaan. Deze aanbetaling moet binnen 14 dagen na boeken op bovengenoemd rekeningnummer zijn bijgeschreven.

Het restant (50%) dient uiterlijk acht weken voor de aankomstdatum door de Verhuurder te zijn ontvangen. Ligt uw reservering binnen 8 weken voor de aankomstdatum, dan dient u de totale huurprijs in één keer over te maken.

Bij de totale huurprijs worden ook de eenmalige extra kosten voor de verplichte eindschoonmaak gerekend(€ 50,- per reservering).

De (aan)betaling houdt tevens in dat de Huurder kennis heeft genomen en akkoord gaat met de Algemene huurvoorwaarden en Privacyverklaring.

Heeft de (aan)betaling voor uw reservering niet binnen de gestelde termijn plaatsgevonden, dan heeft de Verhuurder het recht om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden. De vakantie accommodatie zal dan door de Verhuurder opnieuw voor verhuur worden aangeboden.

Na ontvangst van de totale huurprijs, wordt alle noodzakelijke informatie betreffende de vakantie accommodatie (bv. routebeschrijving, naam en telefoonnummer van de contactpersoon) aan de Huurder toegestuurd.

Annuleringsvoorwaarden

Een annulering door de Huurder kan uitsluitend schriftelijk (per email) aan de Verhuurder worden gemeld.

Afhankelijk van de datum van annulering, zal door de Verhuurder een bedrag in rekening worden gebracht. Dit bedrag wordt hoger naarmate de annuleerdatum dichter bij de eigenlijke aankomstdatum komt.

  • Bij annulering tot acht weken voor de dag van aankomst wordt 25% van de totale huurprijs van uw verblijf ingehouden als annuleringskosten.
  • Bij annulering tussen acht en twee weken voor de dag van aankomst wordt van 50% van de totale huurprijs van uw verblijf ingehouden als annuleringskosten.
  • Bij annulering vanaf 14 dagen tot op de dag van aankomst is 100% van de huurprijs verschuldigd, er vindt geen restitutie plaats.
  • Indien de huurder het verblijf voortijdig beëindigd, is de volledige huurprijs verschuldigd. De niet-verbleven nachten worden niet terugbetaald.

    U dient zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

    Indien door onvoorziene omstandigheden de Verhuurder een huurovereenkomst moet annuleren, dan zal de Huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en zal de restitutie van aanbetalingen per omgaande plaatsvinden.

Aansprakelijkheid

Indien Huurder schade aan de vakantie accommodatie veroorzaakt, dan is Huurder hier zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor. Huurder zal alle door Huurder veroorzaakte schade aan Verhuurder vergoeden. Onder schade wordt mede verstaan schade als gevolg van of verband houdende met beschadiging, vernieling, breuk, vermissing, brand, diefstal, etc. Eventuele schade moet direct door Huurder aan Verhuurder worden gemeld. Verblijf in de vakantie accommodatie is volledig voor eigen risico van Huurder. Verhuurder is niet aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, die voor Huurder ontstaat. Het is de verantwoordelijkheid van Huurder zelf om goed verzekerd te zijn. Eventuele aansprakelijkheid van Verhuurder is beperkt tot maximaal de huurprijs.

Voorbehoud

In geval Huurder verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt of zich andere onvoorziene omstandigheden voordoen waarbij het voortzetten van de overeenkomst niet in redelijkheid van Verhuurder kan worden gevergd, dan heeft Verhuurder het recht om de overeenkomst per direct tussentijds te beëindigen en Huurder de toegang tot de vakantie accommodatie te ontzeggen, zonder dat Huurder hieraan enig recht op (schade)vergoeding of restitutie van de huurprijs kan ontlenen.

Eventuele geschillen met Verhuurder kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Versie 1.0 September 2023 © Toscane Vakanties